annonse

Svar til HR-direktørens tilbakevisning av NSF sine tall på deltid i Sykehuset Østfold

SVAR:
SVAR: Anita Talåsen Granli Foretakstillitsvalgt NSF Sykehuset Østfold

HR-direktøren, Wenche Lyngholm viser til SØ sine 12 forslag for å løse deltiden i SØ. Hun sier at disse forslagene ble møtt med skepsis av foretakstillitsvalgte, og det har hun helt rett i. Det hun unnlater å si noe om er hvorfor NSF er skeptiske til dette.

  • Anita Talåsen Granli Foretakstillitsvalgt NSF Sykehuset Østfold

NSF deltok i et møte med arbeidsgiver der vi sammen skulle se på gode forslag til løsning på deltiden i SØ, som siden skulle presenteres på arbeidsmiljøutvalget (AMU) møtet. NSF kom med mange forslag sammen med de andre organisasjonene. Når arbeidsgiver skulle presentere forslaget på AMU, kom kun noen få av NSF sine forlag på bordet. I stedet presenterte arbeidsgiver mange forslag som NSF hadde uttalt i møtet at vi ikke var enige i og som ikke vil føre til at våre medlemmer vil få større heltid.
Et av forslagene fra arbeidsgiver er å ha en del av stillingen sin på en avdeling og resten i en kombinasjonsstilling på Bemanningsavdelingen.  I kombinasjonsstillingen må sykepleieren jobbe på flere avdelinger. Dette er blitt praktisert i SØ i flere år, og de fleste sykepleierne ønsker ikke dette da det er vanskelig å forholde seg til flere fag og gjøre en god jobb.  NSF støtter de ansatte i dette og mener det er faglig uforsvarlig. Sykehuset er en spesialhelsetjeneste som krever et høyt kompetansenivå. Hvis man fordeler vaktene sine utover flere avdelinger, så er det vanskelig å tilegne seg den faglige kompetansen som pasientene krever. Sykehusene blir bare mer og mer spesialiserte og pasientene lever lenger og har flere og komplekst sykdomsbilde. Dette krever også en høy faglig kompetanse som er spisset opp mot den enkelte pasientgruppen. Det er derfor ikke så enkelt å pendle mellom de ulike avdelingene på et sykehus. 
HR direktøren viser til at det for tiden er ca 100 sykepleiere som ønsker høyere stillingsprosent. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er flere som ønsker høyere stilling, men de ønsker det på avdelingen de jobber på og ikke måtte kombineres med å jobbe på flere avdelinger. Tilbudet om å jobbe heltid med kombinasjonsstillinger takker de da nei til og får da heller ikke lov til å registrere seg som ufrivillig deltid i personalportalen. Den andre siden av deltidsproblematikken er at mange av de ansatte på Sykehuset Østfold har et stort arbeidspress og tempo, slik at de ikke orker å stå i 100 % arbeid. Dette kompenserer de selv med å gå ned i stilling, for å orke å jobbe. Her er arbeidsgiver og NSF uenige. NSF mener at det ikke er frivillig deltid når arbeidets art gjør det vanskelig å klare å jobbe 100 %. NSF er opptatt av at pasientene skal møte utvilte og friske sykepleiere som kan konsentrere seg om å gi en faglig forsvarlig tjeneste.
Det er flere forslag som arbeidsgiver presenterte hvor NSF er skeptiske til. Arbeidsgiver tilbyr sykepleieren 100 % stilling mot at de må binde seg til flere helger enn de allerede går i. Sykepleierne på sykehuset jobber allerede med unntak fra Arbeidsmiljøloven ved å jobbe på tider da andre har fri – hver tredje helg, forkortet hviletid mellom vakter, netter og helligdager. Dette er allerede krevende og kan gå utover helsen til de ansatte. De jobber allerede mye på tider der andre har fri – noe som ikke er familievennlig. NSF forstår arbeidsgivers utfordring med å dekke helger. Vi foreslår at det løses ved å motivere de ansatte til å velge dette frivillig - og ikke «tvinge» de til å jobbe flere helger mot å få 100 % stilling. SØ har forsøkt å tilby en avtale med 4 ekstra helger i året mot en kompensasjon på kr 10.000,- ekstra pr år. Det er flere sykepleiere som har forsøkt dette, men de aller fleste har sagt opp denne avtalen. De sier at det er altfor slitsomt. NSF har foreslått en rekke tiltak for å gjøre disse avtalene mer attraktivt. NSF er for at de ansatte skal motiveres til å yte en ekstra innsats og ikke tvinges til det. Det gir dem bedre helse og mer energi til å gjøre en god jobb for pasientene.
HR direktøren glemte å nevne at i det samme møtet foreslo NSF en rekke tiltak til flere heltidsstillinger. Blant annet å lære av de avdelingene som er gode på heltidskultur. NSF mener at det er viktig å ha en åpen dialog og jobbe sammen om det beste for de ansatte på Sykehuset Østfold.  Men da må det være basert på motiverende tiltak for å løse problemet og ikke tvang. Dette vil komme pasientene til gode.