annonse

Deltid – fortsatt et stort problem i Sykehuset Østfold

DELTID
DELTID: Karen Brasetvik, leder for Sykepleierforbundet i Østfold

Kun 31 prosent av Sykepleierforbundets medlemmer som jobber turnus i Sykehuset Østfold, har hel stilling. Det viser en kartlegging vi har gjort blant 1.700 medlemmer på sykehuset tidligere i år. Og ifølge statistikk fra Retriever, som driver med medieovervåking og analyse, var kun 28 prosent av Sykehuset Østfolds 124 annonsert ledige sykepleierstillinger på www.nav.no i perioden fra februar til og med september i år, hele.

  • Karen Brasetvik
  • Leder For Sykepleierforbundet I Østfold

Sykehuset Østfold bestrider Retrievers tall uten å vise til egne tall. Det vises til at sykehuset lyste ut 30 traineestillinger, som på spesielle vilkår var heltidsstillinger, i september. Det stemmer. Sykepleierforbundet har også hjulpet sykehuset med å annonsere disse, fordi det var få søkere rett før fristen gikk ut. 
Sykehusets ledelse viser til at flere forslag for å fremme mer heltidsarbeid, har blitt møtt med skepsis fra Sykepleierforbundet. Et av forslagene er å sikre fortrinnsrett for deltidsansatte. Det er en rett deltidsansatte har som er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og som ikke kan regnes som et eget forslag. Derimot ser vi at sykehuset kan bli bedre på å sørge for at ansattes fortrinnsrett til hel stilling, også blir praktisert. Sykehuset har også foreslått at sykepleiere skal jobbe oftere helger. Ved å gå fra dagens praksis med arbeid hver 3. helg til å jobbe hver 2. helg, utgjør det en stillingsøkning på knapt 5 prosent. En stor ulempe som ikke gir mer heltid. I tillegg tilbyr arbeidsgiver hele stillinger mot at man må jobbe på flere avdelinger. 
Vi har fått klare tilbakemeldinger fra medlemmer som allerede har høy vaktbelastning, om at de ikke ønsker å jobbe enda mer ubekvemt for å få hel stilling. Når det gjelder tilbud om hel stilling mot å jobbe på flere avdelinger, kan det passe for trygge, erfarne sykepleiere. Imidlertid er det få av dem som vil jobbe slik. Det er nyutdannede sykepleiere med behov for veiledning og oppfølging for å bli trygge i faget, som tilbys dette for å få hel stilling. Også de 30 traineestillingene er sykepleierstillinger som krever at man jobber på flere avdelinger. 
I sykehusdebatter ellers i landet diskuteres funksjonsfordeling mellom sykehusene. Her blir det ofte presisert at man trenger mengdetrening for å bli god. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet på helsetjenestene som ytes. Prosedyrer og andre arbeidsoppgaver man sjelden gjør, er det knyttet stor risiko til. I Sykehuset Østfold kan det synes som en sykepleier er en sykepleier, og at både stillingsstørrelse og faglig tilhørighet til en avdeling, ikke vektlegges i særlig grad. Mener sykehusets ledelse at man blir god på et fagområde, når man jobber 25 prosent stilling fordelt på 2 - 3 ulike avdelinger? 
Vilkårene for å få hel stilling oppleves som så dårlige at mange sykepleiere heller velger deltid for så å jobbe ekstra på den avdelingen som de er kjent på. Mengden ledige sykepleiervakter er stor. 
Krav om hyppigere helgejobbing og at man skal kunne arbeide på flere avdelinger samtidig, er ikke tiltak for å bygge heltidskultur. Sykehuset Østfold presser ressursene maksimalt gjennom stor bruk av deltid. Slik legger også sykehuset beslag på Norges mest etterspurte kompetanse, men bruker kun deler av den. Det er dårlig samfunnsøkonomi.
Sykehuset Østfold og Sykepleierforbundet er enige om målet om mer heltid, men ikke hvordan vi når det. En arbeidsgiverpolitikk som baserer seg på utstrakt bruk av deltid og dårlige vilkår for mer heltidsarbeid, er lite egnet til å møte en av de største utfordringene helse-Norge har; nemlig den store og økende sykepleiermangelen.