annonse

Laila (74) dømt i tingretten - og må ut med 8000 kroner

DØMT
DØMT: Laila Margrethe Bergstrøm ble dømt for tre-felling på Nabbetorp og må betale 6.000 kroner i bot til kommunen. (Foto: Arne Børresen)

Laila Margrethe Bergstrøm (74) må betale 8000 kroner etter å ha blitt dømt i tre-saken.

  • Helge Solheim

I den etter hvert så mye omtalte tre-saken på Nabbetorp ble Laila Margrethe Bergstrøm (74) i Fredrikstad tingrett dømt for overtredelse av straffeloven.

Nå må hun betale kommunen 6000 kroner i bot. 

Bergstrøm dømmes dessuten til å betale 2000 kroner i saksomkostninger. 

Saget ned greiner

Bergstrøm fikk en annen person til å sage ned to til tre greiner som var over ti meter lange fra et almetre som stod på Fredrikstad kommunes eiendom, som er naboeiendommen til Bergstrøm.

Tiltalen er ganske unøyaktig utformet når den taler om å «hugge ned trær». Dette fikk imidlertid liten betydning for skyldspørsmålet, siden det er klart at det er tale om samme forhold, jf. straffeprosessloven § 38, uansett om det var tale om å hugge ned trær eller å kappe av flere, lange greiner på ett tre den 1. februar i år.

Forsvarer, advokat Arild Karlsen, anførte at handlingen beskrevet ovenfor ikke rammes av straffebudet om skadeverk i straffeloven § 351.

Retten finner at det er åpenbart at handlingen rammes av ordlyden i § 351. Treet hadde tidligere flere, lengre greiner. Nå står omtrent bare stammen tilbake, sett bort fra én grein som ikke ble kappet. Det er klart at dette innebærer at treet, som det ikke er tvilsomt tilhører kommunen, er «skadet». 

Forringelse

Selv om grenene gror ut igjen, vil det komme til å ta flere år. Det har derfor skjedd en skade av treet. Det er selvsagt at utgangspunktet er at det er opp til eieren å bestemme om greiner skal kuttes av et tre eller ikke, ikke naboen, fastslo retten.

Bergstrøm har imidlertid forklart at hun hadde tillatelse fra kommunen til å kappe av greinene. Retten utelukker etter bevisførselen at Bergstrøm virkelig trodde at hun hadde fått tillatelse fra kommunen.

Bergstrøm har vist til at Anne Helene Bay Hansen i Fredrikstad kommune hadde gitt henne slik tillatelse muntlig over telefon.

Bay Hansen benektet dette i retten, og sa at hun verken hadde myndighet eller interesse av å gi slikt samtykke, blant annet fordi hun jobber i en annen avdeling i kommunen enn den som behandler slike saker. 

To avslag

Bay Hansen forklarte i tingretten at hun hadde snakket med Bergstrøm sommeren 2015 eller 2016, ikke like forut for greinkappingen den 1. februar i år. Bergstrøm har tidligere fått to skriftlige avslag fra kommunen på søknad om å felle trær i dette området.

Kommunen hadde vært på befaring ved iallfall ett av tilfellene. Det måtte ha fremstått som helt åpenbart for Bergstrøm at Bay Hansen ikke under noen omstendighet kunne tillate inngrep i trærne uten en lignende saksbehandling. Det fremstår ikke som troverdig at Bergstrøm virkelig trodde at Bay Hansen ga tillatelse til å kutte disse greinene i en telefonsamtale.

Retten finner etter dette at Bergstrøm har utøvd skadeverk på kommunens tre og at hun gjorde det med forsett. Spørsmålet er allikevel om handlingen kan gjøres straffri som følge av at den utgjorde lovlig selvtekt. Retten viser her til straffeloven som gjennomgår rettstilstanden på dette punktet. Sistnevnte sted uttales det at «for å unngå uheldige situasjoner hvor naboer kommer i nærkamp med hverandre må det derfor normalt kreves at den som mener å ha den materielle rett på sin side, følger den ordinære fremgangsmåten ved å anlegge søksmål og kreve etterfølgende tvangsfullbyrding».

Hindret utsyn

Bergstrøm har vist til at treet utgjorde en fare, samt at det hindret utsyn. Hva gjelder anførselen om at treets greiner utgjorde en fare for omgivelsene, peker dessuten retten på rapporten som kommunen senere har innhentet.

Der fremgår det at «den delen av tree som ble fjernet hadde ingen tegn til råte og derfor vurderes treet som stabilt og det var det også før stammen / grenen ble redusert».

Kommunen bestemmer

Retten utelukker allikevel ikke, sett hen til strafferettens strenge beviskrav, at treet utgjorde en så stor ulempe for Bergstrøm at hun hadde krav på å få treet fjernet etter naboloven § 2.

Retten utelukker imidlertid etter bevisføringen at situasjonen var så prekær at det var helt nødvendig å kutte greinene uten å i så fall få kontakte kommunen på nytt før greinene ble kuttet. Så lenge det er kommunens tre, er det kommunen som bestemmer om greinene skal kappes eller ikke. 

Bergstrøm kunne gått til sivil sak mot kommunen dersom hun mente at kommunens avslag på hennes søknader om trefelling var uriktige. Det er da straffbart at hun istedenfor å gå den sivile veien, velger å kutte greinene uten å innhente tillatelse fra treets eier, altså kommunen.

Lite alvorlig, men…

Til straffutmålingen bemerker retten:

Bergstrøm skal dømmes for et skadeverk. Relativt sett må overtredelsen anses for å være ganske lite alvorlig, men det er likefullt straffbart å krenke kommunens eiendomsrett slik hun har gjort.

Det er klart at det må utmåles en bot. Alle forhold tatt i betraktning finner retten at aktors påstand på bot på 6000 kroner er en rimelig straff.

Retten har ved vurderingen tatt hensyn til at det dreier seg om noen greiner, og ikke nedhugging av trær. Retten peker imidlertid på at greinene var store og lange og at treet nå står nesten «nakent» tilbake.

I en enstemmig dom ble Laila Margrethe Bergstrøm dømt til å  betale 6000 – sekstusen – kroner i bot, subsidiært 12 – tolv – dager i fengsel. Bergstrøm dømmes dessuten til å betale 2000 – totusen – kroner i saksomkostninger.