annonse

Muntlige avtaler

: Illustrasjons (Foto: Erik Wiggo Larsen)

Har du opplevd å inngå muntlig avtalt kjøp av en bil, båt eller andre ting, for eksempel på Finn og motparten senere har gått bort fra avtalen? Er ikke en muntlig avtale like bindende som skriftlig tenker du kanskje. Plikter ikke den andre å stå ved sitt løfte? Denne artikkelen tar for seg noen problemstillinger knyttet til muntlige avtaler.

Læresetningen om at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige har sin forankring i Kristian Den Femtis Norske Lov fra 1687 5-1-1. Bestemmelsen sier at enhver plikter å stå ved den man har lovet. Avtaler skal med andre ord holdes. Som et utgangspunkt fungerer læresetningen, men i realiteten er det flere forhold som innebærer at muntlige avtaler står svakere enn skriftlige.

Er det inngått avtale?

Oppstår uenighet om det er inngått avtale vil partene ofte ende opp i en ord mot ord-situasjon. Den som hevder det ble inngått avtale har bevisbyrden. Har man ingen skriftlige bevis som underbygger påstanden om at det er inngått avtale, vil man sjelden vinne frem i en domstol. Foreligger ingen skriftlighet er presumpsjonen at det ikke foreligger avtale. Jo større formuesgoder avtalen gjelder, jo strengere krav til bevisene stilles. For avtaler knyttet til fast eiendom har Høyesterett uttrykt at det kreves «meget sterke bevis» for å godta en påstand om bindende muntlig avtale. Det er imidlertid ingen formkrav knyttet til avtale om kjøp av fast eiendom. Disse kan også gjøres muntlig og er bindende. Det er først når det oppstår uenighet om det er inngått avtale eller ikke utfordringene oppstår.

Hva er i så fall avtalt

Selv om partene er enige om at det er inngått avtale, kan det oppstå uenighet om innholdet i avtalen. Har du for eksempel avtalt å kjøpe en bil, kan det oppstå uenighet om vinterhjulene eller ski-boksen følger med. Kjøper du en båt forutsatte du kanskje at krybben fulgte med, mens selger har planer om å beholde denne til sin nye båt. Uten skriftlighet vil en muntlig avtale stå vesentlig svakere enn en skriftlig. Partene risikerer å ende opp i en uenighet om hva de egentlig var enige om.

For visse typer avtaler

På noen rettsområder har lovgiver bestemt at avtalene skal gjøres skriftlige for å være gyldige. Det kan være flere grunner til å stille slike strengere krav. Det kan være for å utelukke tvil om hva som er avtalt av rettigheter og plikter. I tillegg gir det partene en signal om viktigheten og alvoret ved avtalen. Skriftlighet sikrer at partene tenker seg godt om før den inngås. Det føles gjerne mer «alvorlig» å signere en avtale og man tenker seg om to ganger før underskriften gis.

Eksempler på slike avtaler er kausjonsforpliktelser, eiendomsmegleroppdrag og avtaler om tomtefeste.

En muntlig avtale med bestemor om at du skal få sølvtøyet hennes når hun dør vil ikke stå seg rettslig hvis den angripes. Da må hun skrive et testament hvor det stilles egne formkrav.

I tillegg stilles det krav til skriftlighet for å få rettsvern (sikkerhet) for visse avtaler. Avtale om kjøp av fast eiendom må være skriftlig for å kunne tinglyses. Det samme gjelder avtale om pant i fast eiendom.

Oppsummering

Formelt sett er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig. Den praktiske læresetningen bør imidlertid være at avtaler av en viss betydning gjøres skriftlig får å være gyldig. I det minste bør de være skriftlig for å kunne gjennomføres. Skriftlighet fører også til at partene tenker seg bedre om og er mer bevisst på innholdet i avtalen og mulige konsekvenser. Skriftlighet fører gjerne til mindre uenighet om innholdet i en avtale.