annonse

Bosetting av flyktninger skyver ut andre som venter på bolig

Bjørnar Laabak (Frp)
Bjørnar Laabak (Frp):

Kommunen trenger flere leiligheter står det med fet overskrift i Fredriksstad Blad den 4. september, men i sak om bosetting av flyktninger den 5. september har kommunen boliger nok

  • Bjørnar Laabak

Lokalpolitikerne i Fredrikstad skal bestemme om kommunen kan bosette ytterligere 13 flyktninger i 2018 ut over de 55 som tidligere er vedtatt, 43 av de 55 er bosatt allerede, og det gjenstår 12 inneværende år. Ytterligere 13 kan virke som et lite antall, men jeg mener lokalpolitikerne må være noe mer prinsipielle i prioriteringsrekkefølgen. Dersom flertallet vedtar tilleggsanmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det realt nok, men de bør samtidig mene noe om de vanskeligstilte som allerede står på venteliste for å få bolig i kommunen. 

I oppslaget 4. september forteller kommunen at de har over 1.000 kommunale boliger, og at de trenger flere. Akkurat nå står 62 på venteliste etter at de har fått vedtak om hjelp til kommunal bolig. I tillegg står 119 personer på venteliste for omsorgsbolig.

Ordfører Nygård har bosatt 544 flyktninger siden 2014. I tillegg kan man regne noen hundre som har blitt bosatt som familiegjenforente, de får kommunen ikke midler for å bosette.

Fredrikstad kommune mottok i 226,6 millioner kroner i statlige tilskudd i fjor. Beregningsutvalget, som er et partssammensatt utvalg med representanter fra stat og kommune, har regnet ut at integreringstilskuddet dekker 92,3 prosent av kostnaden. Det betyr at kostnaden for kommunen er nær 20 millioner, som dekkes av kommunekassa. Kommunen mottar integreringsmidler i fem år, og dersom den bosatte ikke er selvforsørgende etter disse årene vil hele kostnaden måtte dekkes av kommunen selv. Sosialhjelpskostnadene viser at kommunen har økende utfordringer.

Både rådmannen og ordfører innstiller på at kommunen skal ta imot ytterligere flyktninger. Det konstateres i saks-vurderingen at det er kapasitet til å bosette flere.

Dersom det politiske flertallet bestemmer at kommunen skal bosette ytterligere 13 flyktninger inneværende år, det gjenstår 12 fra siste vedtak, betyr det at kommunen sier ja til å skaffe 25 boliger i år. Man må stille spørsmål om rekkefølge og prioritering. Skal de 181 som står på venteliste til bolig- og omsorgsbolig vike plass? Hvorfor er det så mange på venteliste dersom det er riktig at kommunen har kapasitet? Betyr kapasitet det samme som at det er tilgjengelige boliger i kommunen? Prioriterer flertallspartiene flyktninger foran innbyggere som allerede bor i byen og trenger hjelp?

FrP vil ikke være med på at kommunen svarer ja til flere, som skal bosettes, før ventelistene på bolig for egne innbyggere som trenger bistand for å skaffe bolig er løst. Fremskrittspartiet vil derfor stemme nei til forespørselen fra IMDI i formannskapsmøte 13. september.

Bjørnar Laabak – Gruppeleder Fredrikstad FrP