annonse

Hvaler Arbeiderparti ønsker å gi ungdommer en sommerjobb i eldreomsorgen

ELDREOMSORG:
ELDREOMSORG: (Foto: Gorm Kallestad)

Hvaler Arbeiderparti har fått flertall i kommunestyret for vårt forslag om Hvaler kommune skal vurdere muligheten for et prøveprosjekt sommeren 2019 for ungdom som er interessert i å ta utdanning innen helse og omsorg kan få anledning til å lære gjennom en sommerjobb som gir både arbeidserfaring, innsikt og preferanser for fremtidig valg av yrke.

  • Merete Pedersen
  • Kommuenstyrerepresentant Hvaler Arbeiderparti

Forslaget innebærer at unge arbeidstakere i alderen 15 – 17 år kan utføre serviceoppgaver på sykehjemmet.
Bakgrunnen for prosjektet er å prøve ut en modell hvor fagpersonale tilknyttet omsorgsboliger eller sykehjem i større grad skal kunne jobbe direkte med helse- og omsorgsoppgaver. For å gi fagpersonalet handlingsrom for bruk av egen kompetanse og en hensiktsmessig oppgavefordeling, er praktiske arbeidsoppgaver hvor det ikke kreves fagkompetanse frigitt. Med dagens organisering og oppgavefordeling utfører helse- og omsorgspersonale mange ulike praktiske oppgaver i tillegg til pleie- og omsorgsoppgaver.  
Prosjektet vil prøve ut muligheten for at unge vikarer uten fagkompetanse kunne utføre daglige praktiske arbeidsoppgaver i enhet omsorgsbolig.
Det kan være en fordel å samarbeide med Hvaler ungdomsskole slik at ungdommer som vil søke  ulike helse- og omsorgsutdanninger kan få denne muligheten til sommerjobb. Servicemedarbeiderne utfører ulike arbeidsoppgaver som ikke krever fagkompetanse. Eksempelvis kan nevnes på- og avdekking av matbord i fellesareal, oppvask etter måltider, søppelhåndtering, bringe/hente beboernes tøy på fellesvaskeri, logostikk rundt arbeidstøy ansatte, gå turer med beboere, bringe og hente beboere til/fra aktiviteter og klargjøring av matbrett.


I fremtiden vil det bli et stort behov for kompetanse innen omsorg. Dette er viktig at dagens ungdom ser hvilke muligheter som ligger i det å ta en utdanning innen helse og omsorg, og det er også et tiltak som kan gi økt trivsel for beboere i omsorgsboliger og på sykehjemmet.

annonse