annonse

Nedgang i straffesakene

STATISTIKK
STATISTIKK: Halvårsstatistikken for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter er nå tilgjengelig på domstolenes nettside. (Foto: Arkiv)

Halvårsstatistikken for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter er nå tilgjengelig på domstolenes nettside.

Det er gledelig å merke seg at Fredrikstad tingrett og Halden tingrett får unna sakene, og pr. i dag er saksbehandlingstallene gode.

Nedgang

Statistikken viser en stor nedgang i straffesaker, men ser vi på tallene for de tre siste årene, har det også vært en nedgang i tvistesaker. 917 tvistesaker (-11 %) og 1125 straffesaker for meddomsrett (-14 %) på landsbasis. Trenden stemmer også for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett. Det er vanskelig å kunne si noe om hva årsaken til nedgangen i innkomne tvistesaker kan være.

Vi ser av tallene en dramatisk nedgang av innkomne straffesaker fra Øst politidistrikt. En bør også merke seg at det er store regionale forskjeller, hvor det noen steder er stabilt eller økende.

 Fredrikstad tingrett mottok første halvår i 2017 147 meddomsrettssaker og 349 enedommersaker mot hhv 92 og 349 i 2018. Det er 152 færre straffesaker første halvår i år. 
Tilsvarende tall er for Halden tingrett første halvår 2017 108 meddomsrettsaker og 770 meddommersaker mot hhv 71 og 518 i 2018. Det er 289 færre straffesaker første halvår i år.
 
Er det gjennomføringen av den store politireformen som gjør at domstolene ikke mottar straffesaker fra Øst politidistrikt? Det er mulig at politiet er opptatt av interne prosesser og at produksjonen av straffesaker som et resultat av dette går ned midlertidig, og så snart den nye organisasjonen faller på plass vil vi igjen motta straffesaker som før. Utfordringen blir da om domstolene blir en propp i systemet, med tanke på den store økningen av antall saker som da vil komme inn, slik at saksbehandlingstiden vil gå opp.

Slik domstolene er bemannet i dag, vil det bli en utfordring å få unna eventuelle restanser som da vil bygge seg. Det er viktig for rettssikkerheten at det ikke går for lang tid før rettssaker blir behandlet og en dom foreligger. Pr. i dag er det i underkant av to politiadvokater som behandler straffesaker knyttet til Fredrikstad tingrett. Tidligere var det fem politiadvokater som tok saker i Fredrikstad. Situasjonen er den samme i Halden tingrett.